ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพบปะและประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2565 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกับให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี พ.ศ.2565

โดยนายชัยพร นุภักดิ์ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง พึ่งพาตนเองได้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ขณะที่วัตถุประสงค์ของการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อเผยแพร่ผลงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่ประสบความสำเร็จ และใช้เป็นแนวทางในการขยายผลการดำเนินงานด้านการจัดการศัตรูพืชสู่เกษตรกรในพื้นที่

ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการประกวดเสร็จสิ้นแล้วในเดือนกรกฎาคม 2565 และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่วิสาหกิจชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จึงได้จัดให้มีการมองบโล่รางวัลและเกียรติบัตรขึ้นในวันนี้ โดยชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านนาเดิมก้าวหน้า ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม ขณะที่ชนะเลิศการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More