ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.ลำปาง ทำพิธีสืบชะตา-ยอคุณแม่น้ำวัง ปลุกจิตสำนึกประชาชนให้ช่วยกันรักษาความสะอาด

จ.ลำปาง ทำพิธีสืบชะตา-ยอคุณแม่น้ำวัง ปลุกจิตสำนึกประชาชนให้ช่วยกันรักษาความสะอาด

ประชาชนชาวลำปางในเขตเทศบาลนคร และสมาชิกกลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำแม่วัง ร่วมประกอบพิธีสืบชะตา-ยอคุณแม่น้ำ ปลุกจิตสำนึกรักษ์น้ำวังให้กับคนในพื้นที่

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางบูรณาการ ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง คณะทำงานขับเคลื่อนผู้บริหารจัดการเครือข่ายลุ่มน้ำวัง และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง จัดงานพิธีสืบชะตา-ยอคุณแม่น้ำวัง นำข้าราชการและประชาชนจากทุกภาคส่วนร่วมประกอบพิธี 2 ศาสนา รวมพลังแสดงจิตสักการะขอขมาต่อสายน้ำแม่วัง ซึ่งได้มีการประกอบพิธีขึ้น ณ ที่บริเวณริมฝั่งลำน้ำในเขตพื้นที่วัดเกาะวาลุการาม ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง มีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นประธานพิธีสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ 8 รูป ร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาสวดเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแม่น้ำวัง ขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาแม่น้ำ โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รวมถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในเขตท้องที่เทศบาลนครลำปาง ตลอดจนสมาชิกกลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำแม่วัง จากพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดลำปางร่วมกันประกอบพิธีทำบุญเจริญศีลภาวนาทาน พร้อมกับตั้งเครื่องเซ่นไหว้ประกอบพิธีพราหมณ์สักการะบวงสรวงต่อเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และร่วมตั้งจิตอธิษฐานขอเทวาอารักษ์ พระพรหมเจ้าที่ ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาแม่น้ำวังให้ใสสะอาด มีอายุยืนยาว เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตให้แก่ประชาชนชาวลำปางและประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ

สำหรับงานพิธีสืบชะตา-ยอคุณแม่น้ำวัง เป็นพิธีกรรมความเชื่อตามแบบประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งทางจังหวัดลำปาง ได้นำกลับมาใช้เพื่อร่วมเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ “คืนชีวิตสู่สายน้ำ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน” เพื่อเป็นกุศโลบายในการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำ กระตุ้นเตือนให้ประชาชนผู้อาศัยสายน้ำในการดำรงชีวิตได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของน้ำ และรำลึกนึกถึงพระคุณของน้ำที่ได้ช่วยหล่อเลี้ยงทุกชีวิต ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้รู้จักการใช้น้ำอย่างถูกวิธี ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ไม่ใช้ทิ้งขว้าง และไม่ทำให้แม่น้ำสกปรก

ทั้งนี้เพื่อจะผลักดันมาตรการการอนุรักษ์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำวังของจังหวัดลำปาง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้ประชาชนชาวลำปางได้เห็นความสำคัญของแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัด ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำมาอย่างยาวนาน รวมถึงเพื่อให้ประชาชนชาวลำปาง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกปักรักษา พัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำวังให้ใสสะอาด มีคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งในด้านคุณภาพน้ำ ระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม ให้แม่น้ำวังได้คงอยู่คู่กับเมืองนครลำปางยืนยาวสืบไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More