ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองนายกฯ ดอน ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัล ย้ำหน่วยงานจัดทำชุดข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของประชาชน กำชับสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเชื่อมั่น

รองนายกฯ ดอน ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัล ย้ำหน่วยงานจัดทำชุดข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของประชาชน กำชับสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเชื่อมั่น

วันนี้ (29 กันยายน 2565) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 2/2565 (ผ่านระบบ Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล (มรด.) ฉบับ Final Draft National Standard (FDNS) จํานวน 3 ฉบับ ว่าด้วย 1) แนวทางการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐและแนวทางการลงทะเบียนบัญชี ข้อมูลภาครัฐ 2) ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล และ 3) หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูลสําหรับหน่วยงานภาครัฐ และเห็นชอบการประกาศแพลตฟอร์มกลางภาครัฐตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยที่ผ่านมาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX) และศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ไม่ต้องยื่นเอกสาร หลักฐานที่ส่วนราชการสามารถเชื่อมโยงกันเองได้ เป็นบริการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการให้บริการที่มีระดับความมั่นคง ปลอดภัยสูง 
นอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลทั้งในด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ ด้านโครงสร้าง ระบบและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และด้านการติดตามและประเมินผล และรับทราบความคืบหน้าการดําเนินการเรื่องการเชื่อมโยง และการเปิดเผยชุดข้อมูลสําคัญตามหลักการสํารวจความต้องการของผู้ใช้ 
โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้หน่วยงานจัดทำชุดข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด สิ่งสำคัญคือการตระหนักถึงความปลอดภัย การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่มีอยู่ รวมทั้งการใช้งบประมาณให้ครอบคลุมและคุ้มค่ามากที่สุด พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าภาครัฐสามารถป้องกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้

………………………….
ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More