ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผอ.CAAT) เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสมัยสามัญองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 41 (41st Session of the ICAO Assembly)

นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผอ.CAAT) เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสมัยสามัญองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 41 (41st Session of the ICAO Assembly)

     นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนัก

     นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผอ.CAAT) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสำรอง (Alternate Head of Delegate) พร้อมคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสมัยสามัญองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 41 (41st Session of the ICAO Assembly)    ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานใหญ่ ICAO เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

     การประชุมสมัชชา ICAO จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบาย ทิศทาง และแผนการทำงานของ ICAO ทั้งในด้านเทคนิค เศรษฐกิจ กฎหมาย และความร่วมมือทางเทคนิค สำหรับการดำเนินการในอีก 3 ปีข้างหน้า มีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรี (ICAO Council) เพื่อทำหน้าที่กำหนดมาตรฐาน ข้อพึงปฏิบัติ และแนวทางการดำเนินงานอื่น ๆ ของ ICAO การให้การรับรองแผนพัฒนากิจการบินทั้งด้านความปลอดภัย การเดินอากาศ และความมั่นคง สำหรับรัฐภาคีนำไปใช้พิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ในการประชุมคณะเต็ม (Plenary) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบให้นายสุทธิพงษ์ คงพูล เป็นรองประธานการประชุมสมัชชา (Vice President of the Assembly) ลำดับที่ 4 จากการเสนอชื่อจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งการสนับสนุนจากสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย และญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานการประชุมฯ (President of the Assembly) และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานการประชุมฯ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ในการกำกับ/ดูแลการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ผลลัพธ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการบินสากลต่อไป

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/