ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT News 23/2565 : CAAT ยกเลิกระเบียบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารเส้นทางการบินภายในและระหว่างประเทศในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

CAAT News 23/2565 : CAAT ยกเลิกระเบียบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารเส้นทางการบินภายในและระหว่างประเทศในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

CAAT NEWS ฉบับที่ 23 / 2565      &n

CAAT NEWS ฉบับที่ 23 / 2565                             

วันที่ 30 กันยายน 2565
CAAT ยกเลิกระเบียบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารเส้นทางการบินภายในและระหว่างประเทศในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

 

                    สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกระเบียบยกเลิกระเบียบเดิมที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในและระหว่างประเทศ
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในภาพรวมคลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

                    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในภาพรวมของโลกได้คลี่คลายลงและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศไทย และเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ได้มีมติให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 19) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รวมทั้งบรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใช้อำนาจแห่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมด โดยให้มีผลในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

                ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ล่าสุด ผู้อำนวยการ CAAT จึงออกระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการยกเลิกระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ      แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ซึ่งสาระสำคัญของระเบียบนี้ คือ ให้ยกเลิก ดังนี้       

             1. ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565                                             

             2. ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   (โควิด–19) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

           3. ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   (โควิด-19) (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

                    สำหรับรายละเอียดสำคัญในระเบียบ 3 ฉบับ ที่ถูกยกเลิกดังกล่าว คือ มาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดให้ปฏิบัติในอากาศยานและสนามบิน ในช่วงระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 อย่างไรก็ตาม ในการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป สายการบินและผู้ให้บริการสนามบินยังคงสามารถใช้แนวทางปฏิบัติจากระเบียบที่ถูกยกเลิกไปแล้ว รวมทั้งจาก Guidance for Air Operator through the COVID-19 Public Health Crisis (CAAT-GM-OPS-CPHC) ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมกับสถานการณ์ ส่วนสายการบินของไทยที่ทำการบินระหว่างประเทศไปยังประเทศที่ยังคงมีมาตรการเข้มงวดอยู่ สามารถใช้แนวทางปฏิบัตินี้ในการทำการบิน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินระหว่างประเทศให้แนวทางไว้ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการเดินทางเข้าประเทศปลายทางได้

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/