ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA เข้าร่วมบันทึกความร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ย.ป. และพันธมิตร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้หน่วยราชการเป็นหน่วยงานนำร่องที่มีการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

DGA เข้าร่วมบันทึกความร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ย.ป. และพันธมิตร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้หน่วยราชการเป็นหน่วยงานนำร่องที่มีการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมบันทึกความร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ย.ป.. กระทรวง ดศ., กระทรวง อว., สำนักงาน ก.พ.ร., สพธอ. และ ศอ.พว. โดยสำนักงาน ป.ย.ป. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “อีกก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยระบบ e-Document” ขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบ e-Document โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
 
สำหรับความร่วมมือทั้ง 7 หน่วยงาน ในครั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้หน่วยราชการเป็นหน่วยงานนำร่องที่มีการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ซึ่งเป็นการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบ การสร้างเอกสารราชการแบบดิจิทัล (Digital Document) ผ่านแบบฟอร์มมาตรฐานในระบบดิจิทัล (Digital Form) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างหนังสือราชการ การแนบไฟล์เอกสารประกอบประเภทต่าง ๆ การเห็นชอบอนุมัติอนุญาต ตลอดจนการสั่งราชการในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการลงนามผ่านระบบการเข้ารหัสและลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) อันเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป
 

 
สำหรับ DGA ร่วมกับ สพธอ. และ ศอ.พว. ให้การสนับสนุนทางเทคนิคในการใช้งานระบบ e-Document ในช่วงการเปลี่ยนผ่านการใช้งาน พร้อมให้คำแนะนำทั้งด้านมาตรฐาน และเทคนิคเกี่ยวกับการใช้ e-Document รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้งาน โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่ใช้ระบบสามารถนำระบบไปพัฒนาต่อให้สอดคล้องตามความต้องการได้ โดย นายสุพัชรินทร์ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล DGA ได้ร่วมเสวนาในช่วง Workshop เพื่อแนะนำและการทดลองใช้ระบบ e-Document ด้วย

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)