ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักหอสมุด มข รวมพลังจิตอาสา ช่วยเหลือ นร.รร.คนตาบอดประสบอุทกภัย

สำนักหอสมุด มข รวมพลังจิตอาสา ช่วยเหลือ นร.รร.คนตาบอดประสบอุทกภัย

สำนักหอสมุด มข รวมพลังจิตอาสา ช่วยเหลือ นร.รร.คนตาบอดประสบอุทกภัย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์  สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “KKU library เพื่อผู้ประสบอุทกภัยชาวขอนแก่น” โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนมัธยม จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น เช่น รร.ขอนแก่นวิทยายน รร.สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจน นักศึกษาทุกระดับ จากหลากหลายคณะวิชา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ร่วม 80 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการแสดง Mini-concert ที่ อาคารศูนย์สารสนเทศ ร่วมกับการรับบริจาค จาก นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมบริจาคเงิน และข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆ จำนวนมาก

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “สำนักหอสมุด ในฐานะ Learning center for All มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ผ่านประสบการณ์ในชีวิตจริง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจิตอาสา ทุกคนจะได้ ร่วมแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ และความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ แล้ว ยังจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะในการทำงานเป็นทีม ทักษะในการสื่อสาร ผ่านการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้”  นอกจากนั้น กิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างคุณค่าร่วมของสังคม (Creating Shared Value หรือ CSV) ที่สำนักหอสมุด ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลหลากหลายช่องทาง ในการรวมพลังจิตอาสามาร่วมส่งคุณค่าให้แก่สังคมในกิจกรรมนี้

สำหรับสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้รับบริจาคในวันนี้ ส่วนหนึ่งสำนักหอสมุดจะได้นำมาจัดทำเป็นถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับนักเรียน และบุคลากร ของ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกำลังประสบอุทกภัยอย่างหนัก จนไม่สามารถใช้พื้นที่ในการเรียนการสอนได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบถุงยังชีพ และสิ่งของต่างๆที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคมาเพื่อส่งมอบต่อ ให้นักเรียน และ บุคลากร ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่นต่อไป 
ข้อมูล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More