ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อบจ.สุพรรณบุรี รับโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 100 %

อบจ.สุพรรณบุรี รับโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 100 %

วันนี้ (3 ต.ค.65) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี/นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหาร อบจ. และตัวแทน รพ.สต. 10 อำเภอ รวมจำนวน 174 แห่ง ร่วมพิธีรับโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 100 %

โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การถ่ายโอนสถานีอนามัยมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพดำเนินการตามภารกิจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและบำบัดโรค และรักษาพยาบาลเบื้องต้น นอกจากนี้ อบจ.สุพรรณบุรี มีแผนจะเพิ่มเติมให้ รพ.สต.เป็นศูนย์ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยรับเรื่องราวทั้งความทุกข์และความสุขของประชาชนทุกเรื่อง ไม่ใช่ส่งเสริมสุขภาพอย่างเดียว และจะเปิดโอกาสให้ อสม.สมัครสอบเป็นเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.ในพื้นที่แต่ละแห่งด้วย โดยในอนาคตมีแผนจะเปลี่ยนสีประจำ รพ.สต. เป็นสีประจำจังหวัดสุพรรณบุรี คือ สีน้ำเงินส้ม ทั้งนี้ขอต้อนรับบุคลากร รพ.สต. ทุกคนที่ถ่ายโอนมา เข้าสู่ครอบครัว อบจ.ครอบครัวหนึ่งเดียวที่ยินดีร่วมลงเรือลำเดียวกัน ขอให้เปลี่ยนวิธีคิดว่าเจ้านายของเราคือประชาชน ขอให้เราช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อประชาชน โดย อบจ.จะให้เกียรติบุคลากร รพ.สต. ไม่สั่งการอะไรพลการ จะมีการประชุมพูดคุยรับฟังความเห็นกันก่อน เพื่อให้บุคลากรที่ถ่ายโอนมาทำงานได้อย่างสบายใจ และขอให้ยึดนโยบายว่าให้บุคลากรทุกคนทำงานด้วยความสุขเป็นอันดับ 1

ด้านนายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมและประสงค์ขอรับการถ่ายโอน ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ยื่นประเมินความพร้อม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งสามารถถ่ายโอนได้ทั้งจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมีนโยบายให้รับถ่ายโอนภารกิจของ สอน./รพ.สต. ทั้งหมด 174 แห่ง จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนการของบประมาณในระบบ SOLA และ BBL ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอน ตามขนาด S M L และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร จำนวน 507 อัตรา ซึ่งมีบุคลากรที่ยื่นความประสงค์ถ่ายโอน ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 507 ราย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ หรือลูกจ้างประเภทอื่น จำนวน 388 ราย รวมบุคลากรที่ยื่นความประสงค์ถ่ายโอน ทั้งหมด จำนวน 895 ราย และมีข้าราชการที่ยื่นความประสงค์ขอช่วยราชการใน รพ.สต.ที่ถ่ายโอนภารกิจ จำนวน 63 ราย มีผลในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ด้านนายเศรษฐพงศ์ ดอกลำใย ผอ.รพ.สต.องค์พระ ด่านช้าง กล่าวว่า ได้มีการพูดคุยในภาพรวมของอำเภอ เนื่องจาก อ.ด่านช้างเป็นพื้นที่ห่างไกล การถ่ายโอนมาสังกัด อบจ. เป็นการตัดสินใจโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยมั่นใจว่าการย้ายมาสังกัด อบจ.จะช่วยให้มีทรัพยากรในการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More