ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รัฐมนตรีอนุชา มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรม ของสถาบัน TDGA ที่มุ่งยกระดับ skill ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐใน e-GCEO รุ่นที่ 8

รัฐมนตรีอนุชา มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรม ของสถาบัน TDGA ที่มุ่งยกระดับ skill ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐใน e-GCEO รุ่นที่ 8

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 (e-GCEO#8) โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมฯ โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล กล่าวรายงานสรุปผลการฝึกอบรม ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ สำหรับ รอส. รุ่นที่ 8 นี้มีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจำนวน 31 ท่าน ใช้ระยะเวลาอบรม 8 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ทั้งในรูปแบบ on-site, on-line และ Hybrid

ทั้งนี้ รัฐมนตรีอนุชา ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผู้เข้าร่วมอบรมที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้บริหารระดับสูงภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในกระทรวง กรมต่าง ๆ ที่ยังอยู่ในราชการมีเพียง 10% ของจำนวนผู้บริหารระดับสูงภาครัฐทั้งหมด นอกจากนี้ จากผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม พบว่า ภาครัฐยังขาดการเตรียมบุคลากรเพื่อสานต่อภารกิจของผู้นำด้านดิจิทัลของหน่วยงานทำให้ขาดความต่อเนื่องและไม่ยั่งยืน ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเป็นอย่างมาก จึงขอให้ผู้บริหารที่ผ่านการอบรมจาก สถาบัน TDGA นำองค์ความรู้ที่ได้รับ รวมถึงการถอดบทเรียนสำคัญที่ได้ศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศไปเพิ่มพูนต่อยอดไอเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรต่อไป

สำหรับหลักสูตร รอส. รุ่นที่ 8 นี้ รองฯ ไอรดา เล่าให้ฟังว่า โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วยการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สัปดาห์ละ  1 วัน รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความปลอดภัยของผู้เข้ารับการอบรมในช่วงเวลานั้นๆ นอกจากนี้ สถาบัน TDGA ยังได้นำผู้เข้าอบรมเข้าร่วมศึกษาดูงานหน่วยงานด้านดิจิทัล ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการศึกษาดูงาน ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด และศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์กและราชอาณาจักรนอร์เวย์ ซึ่งเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 24 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 จำนวน 11 คน และรุ่นที่ 8 จำนวน 24 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน เข้าร่วมเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย และภายหลังจากกลับจากการศึกษาดูงานในต่างประเทศแล้ว ผู้เข้าอบรมได้มีการจัดทำรายงานการถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน และมีการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการด้านรัฐบาลดิจิทัลด้วย ซึ่งในปีนี้ สถาบัน TDGA ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการของผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถาบัน TDGA ซึ่งปัจจุบันท่านได้ล่วงลับไปแล้ว และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 ท่าน  คือ ดร. ธัชพล โปษยานนท์ และ อาจารย์ชัยณรงค์ โชไชย โดยกลุ่มที่ 1 นำเสนอ โครงการพัฒนา Mobile Application เพื่อบูรณาการข้อมูลสิทธิสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ “รู้สิทธิ / ใช้สิทธิ” และ กลุ่มที่ 2 นำเสนอ โครงการบูรณาการระบบศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโครงการภาครัฐ โดยคำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังที่ประชาชนอยากได้รับบริการจากภาครัฐในยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถอัปเดตหรือติดตามหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ของสถาบัน TDGA ได้ที่เว็บไซต์ tdga.dga.or.th หรือสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center 02 612 6060

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)