ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สป0017.2_19277,ว4087 การพิจารณาทบทวนคำของบประมาณแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019

สป0017.2_19277,ว4087 การพิจารณาทบทวนคำของบประมาณแผนงานหรือโครงการฯ

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/