ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ร่วมลงนามกับกระทรวงการคลัง และสำนักงานสำนักงาน ก.ล.ต. ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ หรือเว็บไซต์ bizportal.go.th เพื่อการยื่นคำขอและการออกใบอนุญาต E-licensing

DGA ร่วมลงนามกับกระทรวงการคลัง และสำนักงานสำนักงาน ก.ล.ต. ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ หรือเว็บไซต์ bizportal.go.th เพื่อการยื่นคำขอและการออกใบอนุญาต E-licensing

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมลงนาม ระหว่างกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ เพื่อการยื่นคำขอและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-licensing) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง โดยข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของหน่วยงานแต่ละฝ่ายในการให้บริการสำหรับการยื่นคำขอและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Licensing) ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับการให้บริการและการปฏิบัติงานของภาครัฐสู่การบริการแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “E-Service”

ทั้งนี้ โครงการ E-licensing ให้บริการผ่านระบบ Biz Portal ซึ่งเป็นบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ DGA ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการในการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความน่าเชื่อถือและมั่นคงปลอดภัย มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการ ให้สามารถทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ (fully digital) ตั้งแต่การยื่นคำขอออนไลน์ การชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ และการออกใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่หน่วยงาน ทั้งนี้ E-Licensing เป็นใบอนุญาตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทแรกภายใต้ระบบ Biz Portal ที่ผู้ออกใบอนุญาตเป็นระดับรัฐมนตรี และจะนำร่องด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 2 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (ใบอนุญาตแบบ ง) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ใบอนุญาต Private Fund) ซึ่งจะพร้อมเปิดระบบให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคม 2565 และจะได้พัฒนาต่อยอดไปสู่ใบอนุญาตประเภทอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป เพื่อมุ่งสู่การให้บริการ E-Licensing ผ่านระบบ Biz Portal (https://bizportal.go.th/) ตลอดกระบวนการสำเร็จลุล่วง และมุ่งสู่การให้บริการในรูปแบบ Fully Digital ต่อไป

โครงการ E-Licensing จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความสะดวกจากโครงการดังกล่าวในการขออนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตั้งแต่กระบวนการยื่นคำขอ การติดตามสถานะคำขอ ตลอดจนถึงขั้นตอนการรับใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในทุกขั้นตอนจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ตรวจสอบได้ และช่วยลดภาระต้นทุนด้านกระดาษและการเดินทางให้กับประชาชน อันเป็นการส่งเสริมการก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่างๆแก่ผู้ประกอบการ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการขออนุมัติ อนุญาตจากทางราชการ โดยสามารถกรอกแบบฟอร์ม ผ่านเว็บไซต์ bizportal.go.th ยื่นที่เดียว แบบฟอร์มเดียว เอกสารชุดเดียวและติดตามได้ทุกใบอนุญาต ซึ่งปัจจุบันมีให้บริการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต หรือเอกสารต่างๆ รวม 94 ใบอนุญาต ใน 25 ประเภทธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร และให้บริการ 18 ใบอนุญาต ใน 10 ประเภทธุรกิจ ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)