ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สถาบัน TDGA ติวเข้มผู้นำดิจิทัล เติมทักษะด้านนวัตกรรมให้ผู้บริหารผ่านหลักสูตร DTP รุ่นที่ 3

สถาบัน TDGA ติวเข้มผู้นำดิจิทัล เติมทักษะด้านนวัตกรรมให้ผู้บริหารผ่านหลักสูตร DTP รุ่นที่ 3

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและการปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 3 (Digital Transformation Program: DTP#3) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดหลักสูตรการฝึกอบรม โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล กล่าวรายงานสรุปผลการฝึกอบรม ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ซึ่งหลักสูตร DTP#3 นี้ได้ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สัปดาห์ละหนึ่งวัน เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อสนับสนุนการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ทั้งในด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน การเสริมทักษะด้านดิจิทัล และการทำงานแบบ Agile และ Lean เป็นต้น โดยหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล ได้จัดอบรมมาจำนวน 3 รุ่น จำนวนผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ มีทั้งสิ้น 98 คน

ทั้งนี้ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ กล่าวถึง การที่รัฐบาลมุ่งผลักดันให้ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานรัฐมีกระบวนการคิดในเชิงนวัตกรรม (Innovation Thinking) ได้อย่างเป็นระบบด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อนำไอเดียมาออกแบบเป็นวิธีการและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องความต้องการของประชาชนในยุคปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการฝึกอบรม และสัมผัสจากประสบการณ์จริง รวมถึงการ workshop ที่เข้มข้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรภาครัฐสามารถออกแบบกระบวนการที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้ต่อไป

รองฯ ไอรดา กล่าวว่า สำหรับหลักสูตร DTP#3 นี้ มีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจำนวน 31 ท่าน โดยทางสถาบัน TDGA ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานด้านดิจิทัลชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการศึกษาดูงาน ณ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด และศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล โดยภายหลังจากการศึกษาดูงานในต่างประเทศแล้ว ผู้เข้าอบรมได้มีการจัดทำรายงานถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน รวมถึงการจัดทำข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการด้านรัฐบาลดิจิทัลแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ โครงการ Easy Military Registrant ลงทะเบียนทหารกองเกิน , โครงการSmart Utility Service, โครงการแอปหมอหมอ Virtual Hospital ยกโรงพยาบาล มาวางในมือคุณ และโครงการ Quick Wave 4 All ขอคลื่นง่าย ได้คลื่นไว ไม่ยุ่งยาก ซึ่งนำความรู้มาประยุกต์ใช้ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสำหรับประเทศไทย ทั้งนี้ สถาบัน TDGA ยังคงเดินหน้ายกระดับทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และยังคงเดินหน้าผนึกกำลังสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ ร่วมจัดอบรมด้วยหลักสูตรที่ร่วมกันพัฒนา เพื่อขยายขีดความสามารถของภาครัฐในการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่คนภาครัฐได้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)