ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA โชว์ความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในงาน 4th Annual Thailand OpenGov Leadership Forum 2022

DGA โชว์ความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในงาน 4th Annual Thailand OpenGov Leadership Forum 2022

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรในงาน 4th Annual Thailand OpenGov Leadership Forum 2022 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ JW Marriott Hotel Bangkok มาเล่าให้ฟังถึงเรื่อง ‘Keeping Citizens at the Heart of Digital Transformation: A Vision for the Future and a Forward-thinking Approach’ โดยให้ประชาชนเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและการบริการสาธารณะ ปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาธิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ซึ่งจากการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประเทศไทยมีผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (The UN E-Government Survey 2022) และ ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน (e-Participation Index: EPI) อยู่อันดับที่ 18 ดีขึ้นมากถึง 33 อันดับในปี 2565 และเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน และ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (E-Government Development Index: EGDI) ประเทศไทยคว้าอันดับที่ 55 ของโลก เพิ่มขึ้น 2 อันดับ ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับสูงมาก พร้อมก้าวเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ 

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)