ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พิธีทำบุญอุทิศกุศลให้ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  บุคคลสำคัญของโลก  วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ วัดบวรนิเวศน์

พิธีทำบุญอุทิศกุศลให้ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ วัดบวรนิเวศน์

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ วัดบวรนิเวศน์   ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของหม่อมงามจิตต์ฯ และเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและเผยแพร่เกียรติคุณผลงานของหม่อมงามจิตต์ฯ ที่มีต่อประเทศชาติและชาวโลก โดยมีบุคคลสำคัญจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานจำนวนมาก อาทิ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย   (นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์)  ม.ร.ว. พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์  ผศ. ดร. พรทิพย์ พุกผาสุก อุบล วิชยดิษฐ  สาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา รวมทั้ง นายศรีภพ – นายสุธิศ (ไอเวอร์)   สารสาส หลานของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร โดยมี 10 องค์กร ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก  ริเริ่ม หรือร่วมก่อตั้ง  เป็นเจ้าภาพถวายสังฆทาน เพื่อุทิศกุศลให้หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นประจำทุกปี  คือ 
1. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
5. มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
6. มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
7. มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท
8. มูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
9. มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
10. สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับการประกาศยกย่องจาก องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็น บุคคลสำคัญของโลก ในรอบ 100 ปี ชาตกาล ในปี 2558 ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม เนื่องด้วยเป็นสุภาพสตรีไทยผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งที่ได้สร้างชื่อเสียงเกียรติประวัติที่ล้ำเลิศของประเทศชาติ เป็นผู้นำสตรีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคมผู้มีอุดมการณ์แห่งความเสียสละ ได้ประกอบคุณงามความดีเป็นอเนกประการแก่ประเทศชาติและชาวโลกอย่างใหญ่หลวงกอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ยากที่จะหาผู้เสมอเหมือน ผลงานของท่านปรากฎเป็นที่ประจักษ์มากมายทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสตรี การพัฒนาเยาวชน การพัฒนาชนบทและการศึกษา หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมาก ตั้งแต่กว่า 60 ปีที่แล้ว อาทิ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นงานสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของรัฐบาล ซึ่งงานเหล่านั้นยังจำเป็น และมีคุณค่ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยคุณประโยชน์ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ 134 ปี ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ซึ่งมีองค์การสมาชิกถึง 75 ประเทศ ซึ่งสภาสตรีระหว่างประเทศ ก็ได้ยกย่องชื่นชมเช่นกัน โดยได้จัดงาน “วันแห่งการพัฒนาเพื่อเชิดชูเกียรติหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2529 ด้วย หากประสงค์จะได้ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดติดต่อมูลนิธิฯ โทร. 08-1929-4578
www. Princessngarmchit.org 
Facebook : มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More