ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2566

     วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
     โดยที่ประชุม ได้มีการรับรองรายงานการประชุมฯ คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
     ในการนี้ได้มีการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2566 – 2570
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/