ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ยกเลิกโทษปรับ !!! ไม่สวมหน้ากากอนามัย

ยกเลิกโทษปรับ !!! ไม่สวมหน้ากากอนามัย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2565 ว่าประชุมเห็นชอบร่างกฎหมาย 5 ฉบับ คือ 1.ร่างแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2566-2570 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพ เป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนฯ ในเขตพื้นที่จังหวัด/กทม. มี 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ซึ่งจะเสนอ ครม.เห็นชอบต่อไป

2.ร่างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิด กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 34 (6)

3.ร่างกฎกระทรวงการจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายจากการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. … 4.ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงาน ด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. … และ 5.ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแทนของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในกรณีที่ผู้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อละเลยไม่ดำเนินการตามคำสั่ง พ.ศ. …

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้มีการกำหนดให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. จัดทำแผนปฏิบัติควบคุมโรคโควิด 19 รองรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โดยให้มีการซักซ้อมแผนเพื่อรองรับสายพันธุ์ XBB คือ เข้มงวดผู้คนที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

หากพบว่าไม่สบายมีอาการทางเดินหายใจผิดปกติ ให้มีการตรวจที่สนามบินฟรี และให้คำแนะนำมี Health Beware Card จะมีเบอร์ติดต่อหน่วยงานควบคุมโรค และแจ้งจังหวัดที่มีความเสี่ยง เช่น จังหวัดท่องเที่ยว จังหวัดชายแดน กับประเทศเพื่อนบ้านที่เราเห็นสถานการณ์ ให้มีการซักซ้อมแผนว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นหรือไม่

ถ้าเพิ่มขึ้นจะทำอย่างไร แต่เท่าที่เราติดตามสถานการณ์ในประเทศเรายังไม่เพิ่มขึ้น และการฉีดวัคซีนครบช่วยลดความรุนแรงการป่วยหนักและเสียชีวิต ส่วนการยกเลิกระเบียบการเปรียบเทียบความผิด กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 34 (6) เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีให้อำนาจจังหวัดในการออกคำสั่งเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย เมื่อมีการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ระเบียบนี้ยังค้างอยู่ จึงยกเลิก ซึ่งไม่ต้องเข้า ครม. เพียงแต่ รมว.สธ.ลงนามและรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้เลย ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์
 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More