ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบมอบผ้าไตรพระราชทาน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันที่ 20 ตุลาคม 2565  ณ ห้องประชุมมารีราชรัตบัลลังก์ อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทาน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ให้กับจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งจังหวัดนครปฐม เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทาน ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565
โดยในพิธี มีนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงผนวช, พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช และสเปรย์แอลกอฮอล์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของแต่ละจังหวัดในโอกาสต่อไป
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 พร้อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรก เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรมให้ลึกซึ้งแตกฉาน ให้พระภิกษุสงฆ์ได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ และนำไปเผยแผ่เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและความคิดในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน โดยผู้รับทุนจะต้องเป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่มีสัญชาติไทย มีศีลจาริยวัตรที่งดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรม จนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนเปรียญธรรม 6-9 ประโยค ,ทุนระดับอุดมศึกษาด้านพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก ,ทุนอบรมพระนักเทศน์ ,ทุนอบรมพระวิปัสสนาจารย์ และ ทุนอบรมพระธรรมจาริก
แหล่งที่มา : ภาพและข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/