ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) ขับเคลื่อนโครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างยั่งยืน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) ขับเคลื่อนโครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างยั่งยืน

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ “โครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565” รับเกียรติจากนางเสาวนีย์ พิมเสน การะกรณ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2 ธนาคารออมสินสาขาทุ่งสง หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน และผู้ประกอบการ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการพัฒนาชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา โดยการนำนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าไปเรียนรู้และพัฒนาชุมชนควบคู่กับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภค พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีมาตรฐานเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มนักท่องเที่ยว สร้างประสบการณ์ในการทำงาน และส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถทำงานเป็นทีม ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

สำหรับเวทีนำเสนอผลสัมฤทธิ์ในครั้งนี้ได้จัดเวทีแบบ 2 ระบบ ทั้งระบบ Offline และ Online เพื่อให้ผู้บริหารทั้งจากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ มหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักศึกษา และกลุ่มชุมชน มีช่องทางในการเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ปราศจากข้อจำกัดในการสื่อสาร สามารถคำแนะนำ ชี้แนะ เพื่อเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ กิจกรรมในครั้งนี้ได้ผลการคัดเลือกรางวัล The Best ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ทีมวิสาหกิจชุมชนไม้หลาฟาร์ม เพื่อเข้าประกวด ในระดับประเทศ (The Best Of The Best) ต่อไป

ข้อมูล 

ประ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More