ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT จัดงานประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economics Index) ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมการบิน

CAAT จัดงานประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economics Index) ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมการบิน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economics Index) ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมการบิน ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน โดยเป็นการสัมมนารูปแบบผสมทั้ง On-site และ Online ซึ่งได้รับความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานด้านวิชาการและสถาบันการศึกษา การประชุมฯ ทั้ง 2 รูปแบบมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากถึง 193 คน โครงการนี้เป็นโครงการที่ กพท. และสถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการร่วมกันมาตลอดระยะเวลา 1 ปี เพื่อพัฒนาบัญชีประชาชาติด้านการบินของประเทศไทย หรือ Thailand Aviation Satellite Account (ASA) ตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่ง ASA ถือเป็นเครื่องมือสำหรับการอธิบายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากภาคการบินพลเรือน ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของภาคการบินพลเรือนต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับการประชุมสัมมนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการฯ และเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมแสดงความเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงผลการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนก่อนนำไปดำเนินการต่อไป

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/