ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายกฯ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ดอกไม้พระราชทานสัญลักษณ์ของคนพิการ ชื่นชมศักยภาพผู้พิการ พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้พิการทุกคน มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง

นายกฯ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ดอกไม้พระราชทานสัญลักษณ์ของคนพิการ ชื่นชมศักยภาพผู้พิการ พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้พิการทุกคน มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง

นายกฯ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ดอกไม้พระราชทานสัญลักษณ์ของคนพิการ ชื่นชมศักยภาพผู้พิการ พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้พิการทุกคน มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง

นายกฯ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ดอกไม้พระราชทานสัญลักษณ์ของคนพิการ ชื่นชมศักยภาพผู้พิการ พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้พิการทุกคน มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง

 

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า วันนี้ (25 ตุลาคม 2565) เวลา 08.45 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นางวิไลวรรณ ลายถมยา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ และรองประธานคณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยา สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา โดยมีนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วย
 
โดยนางวิไลวรรณ ลายถมยา กล่าวถึงประวัติดอกแก้วกัลยา เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งประดิษฐ์โดยคนพิการของสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยรายได้จากการจำหน่ายดอกแก้วกัลยา จะนำไปสมทบทุนกองทุนดอกแก้วกัลยาฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพของคนพิการทั่วประเทศ และทางสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคนพิการในด้านต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 อีกด้วย
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชมผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ซึ่งประดิษฐ์โดยคนพิการ พร้อมกล่าวชื่นชมและให้กำลังใจกับผู้พิการ ซึ่งผู้พิการทุกคนมีศักยภาพ มีความสามารถเท่าเทียมกัน โดยขอให้ทุกคนมีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง มีกำลังใจ และขอให้ยิ้มสู้ไปด้วยกัน. 

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More