ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 2/2565

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์และประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางวโรกาส  มังกรพิศม์ ผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมร่วมกันหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง ต่อเนื่องทั้งช่วงเทศกาลและวันหยุด

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More