ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดลำปาง Kick Off “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ก่อนเปิดภาคเรียน สร้างการรับรู้ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความเข้าใจในการใช้ทางข้ามทางม้าลายอย่างถูกต้อง

จังหวัดลำปาง Kick Off “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ก่อนเปิดภาคเรียน สร้างการรับรู้ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความเข้าใจในการใช้ทางข้ามทางม้าลายอย่างถูกต้อง

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ณ บริเวณหน้าวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน และปรับปรุง แก้ไข ด้านกายภาพถนนให้มีความชัดเจน ให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า หากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับรู้และมีความเข้าใจในการใช้ทางข้ามทางม้าลายอย่างถูกต้อง จะสามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยได้ และนำไปสู่เป้าหมายอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นลดการสูญเสีย และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง มีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 12 คนต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2570

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More