ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดหลังนาจังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการผลิตด้วยเกษตรสมัยใหม่

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดหลังนาจังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการผลิตด้วยเกษตรสมัยใหม่

นางธีรารัตน์ สมพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดหลังนา ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นับเป็นกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จในการยกระดับการผลิตด้วยเกษตรสมัยใหม่ และมีจุดเด่นในด้าน Zero Waste ที่สามารถพัฒนากระบวนการผลิตข้าวโพดหลังนาโดยไม่มีวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้ง โดยการไถกลบต้นข้าวโพดหลังนาหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุปรับปรุงโครงสร้างดินและการนำมาบดสับและหมักเป็นอาหารสำหรับสัตว์ภายในฟาร์ม

ในปี 2565 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดหลังนาตำบลวังตะเคียน ยังได้รับรางวัลชนะเลิศแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดปราจีนบุรี จากการติดตามพบว่า วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ดังกล่าว ที่มีสำเร็จจากการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดหลังนาตามแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน ที่สำคัญของโครงการ อาทิ ด้านการลดต้นทุนการผลิต สมาชิกกลุ่มใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้มูลสุกรมาทำปุ๋ยอินทรีย์และทำน้ำหมักชีวภาพ และการใช้เครื่องจักรทางการเกษตรตลอดกระบวนการผลิตจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ข้าวโพดเจริญเติบโตสม่ำเสมอ ไม่แย่งอาหารกัน ต้นข้าวโพดแข็งแรง ทำให้ได้ราคาดี

จากผลสำเร็จการดำเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่ ส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 224,595 บาท/ปี/ราย จากก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 136,541 บาท/ปี/ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 65 สำหรับแนวทางการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ ระยะต่อไปเน้นการสร้างรายได้เกิดมูลค่าเพิ่มจากเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ผลิตเป็นส่วนผสมอาหารสุกรขายให้กับสมาชิกกลุ่มที่มีการเลี้ยงสุกร ปลูกขายในรูปแบบข้าวโพดต้นอ่อนเป็นพืชอาหารโคเนื้อสร้างรายได้ในระยะสั้นอีกทางหนึ่ง กลุ่มจะเป็นตัวแทนขายเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เพื่อขายให้ชุมชน

ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221026114257041

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More