ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม “สภาผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ห่วงใยประชาชน เร่งบรรจุถุงยังชีพสภากาชาดไทยเพื่อนำแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย” ประจำเดือนตุลาคม 2565

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม “สภาผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ห่วงใยประชาชน เร่งบรรจุถุงยังชีพสภากาชาดไทยเพื่อนำแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย” ประจำเดือนตุลาคม 2565

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน บรรจุถุงยังชีพสภากาชาดไทยเพื่อนำแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ จากการสรุปสถานการณ์อุทกภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 25 ตุลาคม 2565 จังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 838 หมู่บ้าน 14,615 ครัวเรือน วัด 45 แห่ง โรงเรียน 16 แห่ง ถนน 14 สาย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 306,567.75 ไร่ ด้านปศุสัตว์ 18,082 ตัว ด้านประมง 554.75 ไร่ และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 คน ซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทางจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนได้เข้ามาดำเนินการให้ช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน ทั้งการดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน สุขภาพกายสุขภาพใจ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในส่วนความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้วางแผนเตรียมการเพื่อเยียวยาฟื้นฟูทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางการเกษตร และผลกระทบในด้านอื่น รวมทั้งวางแผนการฟื้นฟูภายหลังจากน้ำลด หากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว จะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าทำการสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ ต่อไป

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งสั่งการให้แต่ละหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งการมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และวางแผนช่วยเหลือเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์น้ำลด โดยในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221026094118003

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More