ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จังหวัดสมุทรปราการ ณ ศาลาประชาคมหน้าปากซอย หมู่ 9 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นางนิภาพร ทองหล่อ คลังจังหวัดสมุทรปราการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย มหาชน (จำกัด) และอำเภอทุกอำเภอ ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยรับลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 คณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจุดรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอเมือง ณ ศาลาประชาคมหน้าปากซอย หมู่ 9 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นอกจากนี้ร่วมลงตรวจเยี่ยมการรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 2 ครัวเรือน

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถมาลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ, สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/