ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ข่าวดี!!! “ไทยมีงานทำ” เสิร์ฟฟีเจอร์ใหม่ ทดสอบระดับภาษาอังกฤษ พร้อมออกใบรับรองได้แล้ว

ข่าวดี!!! “ไทยมีงานทำ” เสิร์ฟฟีเจอร์ใหม่ ทดสอบระดับภาษาอังกฤษ พร้อมออกใบรับรองได้แล้ว

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดให้บริการ วัดระดับความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ”

สะดวก สอบใกล้บ้าน ผู้ที่สอบผ่านได้รับใบรับรอง เพื่อนำไปประกอบการสมัครงานหรือศึกษาต่อได้นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำ รวมถึงการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้เป็นแรงงานฝีมือ มีความมั่นคงทางอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยที่ผ่านมาได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียนนักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมการมีงานทำลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ
“ผมรู้สึกยินดีที่มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ขึ้น เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้  มีทักษะ เป็นเรื่องสำคัญ ไม่เพียงแต่จะทำให้พวกเขาเป็นแรงงานคุณภาพ มีอาชีพมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและแรงงานให้เดินไปข้างหน้าด้วย ซึ่งเราได้มีเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” โดยผมได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานเป็นผู้ดูแล นอกจากจะบริการตำแหน่งงานให้กับประชาชน ยังมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ล่าสุดได้เปิดให้บริการวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบรับรองเพื่อนำไปประกอบการสมัครงานหรือศึกษาต่อได้” นายสุชาติ กล่าว
ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ อย่างต่อเนื่องเพื่อบริการ อำนวยความสะดวกแก่แรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งสถาบันการศึกษาเอกชน ในการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานขึ้นทะเบียนหางานที่ระบบ ไทยมีงานทำ และรวบรวมข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวส่งเข้าแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการมีงานทำระหว่างการศึกษาหรือหลังจบการศึกษาและเสริมสร้างทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศนายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” ได้มีระบบทดสอบภาษาอังกฤษ โดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellent Center : HCEC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดให้บริการทดสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และมีใบรับรองให้กับผู้ที่สอบผ่าน เพื่อใช้ประกอบการศึกษาต่อหรือการสมัครงาน  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ศึกษาคู่มือเตรียมตัวสอบ สาธิตการเตรียมทำข้อสอบ เป็นต้น โดยสามารถจองสนามสอบ เลือกวันสอบเลือกชุดข้อสอบ และจ่ายเงินค่าดำเนินการผ่าน e-payment ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th
ทั้งนี้ คนหางานและประชาชนที่ประสงค์มีงานทำทั่วประเทศ สามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”ซึ่งให้บริการทั้ง Web Application และ Mobile Application โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694
ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/60883

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More