ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดบึงกาฬ จัดพิธีบวงสรวงโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 ก่อนจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้

จังหวัดบึงกาฬ จัดพิธีบวงสรวงโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 ก่อนจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้

ที่?บริเวณ?พื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย?-ลาว? แห่งที่? 5? (บึงกาฬ? -? บอลิคำไซ)? อ.เมือง?บึงกาฬ? จ.บึงกาฬ? ดร.ทรง?ศักดิ์? ทอง?ศรี? รัฐมนตรี?ช่วยว่าการ?กระทรวง?มหาดไทย? นำหัวหน้าส่วนราชการ? ประกอบด้วยนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการจังหวัดบึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ นายนพดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ และประชาชน? ประกอบพิธีบวงสรวงโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ?ไทย? -? ลาว? แห่งที่? 5? (บึงกาฬ? -? บอลิคำไซ)? เพื่อความเป็นสิริมงคล? ก่อนการประกอบพิธีวาง?ศิลาฤกษ์ในวันศุกร์ที่? 28? ตุลาคม? 2565? ?นี้? ซึ่งพลเอกประยุทธ์? จันทร์?โอชา? นายกรัฐมนตรี? และ?รัฐมนตรี?ว่าการ?กระทรวง?กลาโหม? แห่งราชอาณาจักรไทย?จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวาง?ศิลาฤกษ์?ดังกล่าวร่วมกับ? ท่าน? ดร.พันคำ วิพาวัน? นายกรัฐมนตรี?แห่งสาธารณ?รัฐ?ประ?ชาธิปไตย?ประชาชน?ลาว?

สำหรับการประกอบพิธีในวันนี้?? เวลา? 08.00? น.? ?เริ่มประกอบพิธีสงฆ์? ?อาราธนาศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์? จากนั้นเวลา? 09.09 น.? ประกอบพิธีบวงสรวงทางพราหมณ์? ประธานในพิธีจุดธปู เทียนด้านหน้าเครื่องบวงสรวงบูชาฤกษ์? เจ้าหน้าที่พราหมณ์ลั่นฆ้องชัย? สังข์?บัณเฑาะว์ดนตรี?บรรเลงเพลงสาธุการ? จากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมปักธูปที่เครื่องบวงสรวง? พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงบูชาฤกษ์? ประธานในพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้?ด้านหน้าเครื่องบวงสรวง? คณะสงฆ์?อนุโมทนา? ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร? พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์และเจริญมงคลคาถา? และในลำดับสุดท้ายของพิธี? ดร.ทรงศักดิ์? ทองศรี? รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย? ได้ลอยกระทงสักการะพระแม่คงคา พญานาคราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์?ในแม่น้ำโขง? เพื่อความเป็นสิริมงคล? และให้พิธีวางศิลาฤกษ์?ที่กำลังจะเกิดขึ้น? ตลอดจนการก่อสร้างสะพานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221026142251082

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More