ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ให้นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อัญเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอุโบสถวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ให้นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อัญเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอุโบสถวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย

วันนี้ (26 ต.ค.65) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ให้นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อัญเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอุโบสถวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี พระครูปริยัติโกวิท เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีการทอดกฐินในพระพุทธศาสนา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธี

ประเพณีทอดผ้าพระกฐินถือเป็นประเพณีสำคัญที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ ได้กระทำกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังออกพรรษา เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป รวมถึงเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ อนุเคราะห์พระภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด อันเป็นการปฏิบัติตามประเพณีในพุทธบัญญัติ ที่ถือได้ว่าเป็นกาลทาน มีผลอานิสงส์มาก โดยมียอดกฐินครั้งนี้ รวม 500,000 บาท

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายมีวัดพระอารามหลวง จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย วัดพระแก้ว (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ในส่วนวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง และวัดพระแก้ว พระอารามหลวง จะมีพิธีพระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน วันที่ 5 และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ตามลำดับ

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221026140036068

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More