ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ไทยเชิญผู้เชี่ยวชาญ IUCN ให้คำปรึกษาเพื่ออนุรักษ์แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน

ไทยเชิญผู้เชี่ยวชาญ IUCN ให้คำปรึกษาเพื่ออนุรักษ์แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  จากที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ของประเทศไทย ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อเดือน ก.ค. 64 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกำเนิด ที่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงได้เห็นควรให้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อนการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ให้เข้ามาช่วยเหลือในการเตรียมการทบทวนสภาพทั่วไปในการอนุรักษ์กลุ่มป่าแก่งกระจาน ให้เป็นไปตามแนวทางการอนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ
 
ทั้งนี้ การเข้ามาดำเนินการเพื่อให้คำปรึกษาจะอยู่ภายใต้สัญญา IUCN Advisory Mission to the World Heritage property : Kaeng Krachan Forest Complex(Thailand) ซึ่งผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา จากนั้นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะลงนามร่วมกับผู้ประสานงาน IUCN ต่อไป
 
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ผู้เชี่ยวชาญจาก IUCN จะเข้ามาปฏิบัติภารกิจให้คำปรึกษาในช่วงเดือน พ.ย. โดยใช้เวลาลงพื้นที่ 8 วัน โดยจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเขตพื้นที่มรดกโลกเพื่อเพิ่มโอกาสการเชื่อมต่อของพื้นที่ ผนวกพื้นที่อนุรักษ์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น การจัดการเขตกันชนของพื้นที่ป่ามรดกโลก  การประเมินการแก้ไข พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ป่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 
นอกจากนี้ จะมีการประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ ในการจัดการพื้นที่มรดกโลกเพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน การหาทางเลือกสำหรับดำเนินการในอนาคตในการรักษาความเชื่อมโยงทางชีววิทยาในพื้นที่ข้ามพรมแดนที่ติดกับพื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน การประเมินสถานะประชากรชนิดพันธุ์ที่สำคัญของพืชป่าและสัตว์ป่า ตลอดจนประเมินผลกระทบของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่และที่วางแผนไว้รวมถึงเขื่อนและถนน
 
ทั้งนี้ หลังจากลงพื้นที่แล้วผู้เชี่ยวชาญของ IUCN จะต้องทำรายงานเสนอต่อประเทศไทย ภายใน 6 สัปดาห์หลังจากลงพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลแนวทางการอนุรักษ์กลุ่มป่าแก่งกระจานให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่ยั่งยืนต่อไป 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More