ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โฆษกรัฐบาลยืนยันต่างชาติที่ได้สิทธิ LTR Visa ต้องมีมูลค่าการลงทุน 40 ล้านบาทตามเงื่อนไข จึงได้สิทธิขอถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัย 1 ไร่ หรือ 400 ตารางวา

โฆษกรัฐบาลยืนยันต่างชาติที่ได้สิทธิ LTR Visa ต้องมีมูลค่าการลงทุน 40 ล้านบาทตามเงื่อนไข จึงได้สิทธิขอถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัย 1 ไร่ หรือ 400 ตารางวา

วันที่​ 26​ ตุลาคม​ 2565​ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. …. มีหลักเกณฑ์รายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเป้าเฉพาะเจาะจงกลุ่มคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง 4 ประเภท ได้แก่
(1) กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง (2) กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ (3) กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย (4) กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ ที่ได้สิทธิวีซาพำนักระยะยาว หรือ LTR Visa ภายใต้เงื่อนไขต้องมีจำนวนเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ในธุรกิจหรือกิจการประเภทหนึ่งประเภทใด และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เช่น การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ถึงจะได้สิทธิขอถือครองที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่ (400 ตารางวา) ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงร่างกฎกระทรวง ฯ นี้ มีรายละเอียดขั้นตอนที่กำกับไว้อย่างชัดเจนในเรื่องการขอสิทธิถือครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้รายละไม่เกิน 1 ไร่ เช่น กรณีต่างชาติที่ได้สิทธิ LTR และได้รับอนุญาตให้ซื้อที่ดินพร้อมบ้านเนื้อที่ 200 ตารางวา หากจะขอใช้สิทธิการถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยเพิ่มอีก 200 ตารางวา ก็จะต้องดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิมคือต้องมีการลงทุนให้ครบจำนวน 40 ล้านบาท และคงการลงทุนไว้ 3 ปี  สำหรับชาวต่างชาติที่ได้สิทธิการถือครองที่ดินไปแล้วยังสามารถขออนุญาตขายที่ดินพร้อมบ้านให้คนไทยหรือชาวต่างชาติที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับสิทธิตามกฎหมายด้วย
“การให้สิทธิในการถือครองที่ดินจำกัดเฉพาะการใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยรายละไม่เกิน 1 ไร่ หากได้รับสิทธิครบ 1 ไร่ แล้ว แม้จะมีการลงทุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดก็จะไม่สามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวได้อีก ทั้งนี้ หากชาวต่างชาติรายใดไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจสั่งให้จัดการจำหน่ายที่ดินนั้นได้” นายอนุชากล่าว

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/60902

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More