ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สสจ. ชลบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

สสจ. ชลบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

สสจ. ชลบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จัดพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย และจัดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและเครือข่าย ณ ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 อาคารชลนุสรณ์ 100 ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นายแพทย์สาธารณสุข นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ เป็นประธานพิธี

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญานาม “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 3 ที่มีพระราชกรณียกิจสำคัญยิ่งในการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ ในการนี้ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศรับรองให้ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก เมื่อวันที่ 27 พฤษาคม 2554 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้การแพทย์แผนไทยมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดคุณูปการแห่งประชาชนในวงกว้างอีกด้วย

และในวันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ ได้จัดพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” และมอบหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน ประจำปี 2565 จำนวน 11 ราย ประกอบด้วย นายนรินทร์ นิสสัยพันธ์ ประเภทหมอนวดพื้นบ้าน อำเภอพานทอง นางสาวศศิธร หลักทอง ประเภทหมอนวดพื้นบ้าน อำเภอบ้านบึง นายเสียงเงิน สอนเย็น ประเภทหมอยาสมุนไพร อำเภอเกาะจันทร์ นายนฤชิต แสงเทียนท์ ประเภทหมอยาสมุนไพร อำเภอศรีราชา นายอนุวัฒน์ ทับคง ประเภทหมอยาสมุนไพร อำเภอพนัสนิคม นายประสงค์ ศรีตระกูล ประเภทหมอนวดพื้นบ้าน อำเภอบ่อทอง นางจงกลนี เชาว์สุโช ประเภทหมอสมุนยาไพร อำเภอพนัสนิคม นางนัยนันท์ ว่องทศวัสด์ ประเภทหมอยาสมุนไพร อำเภอบ้านบึง นายเดโช พงศ์สำเภาทอง ประเภทหมอนวดพื้นบ้าน อำเภอเมืองชลบุรี นายวรรณนพ ผาสุก ประเภทหมอยาสมุนไพร อำเภอเมืองชลบุรี และนายธีระเดช เอี่ยมโภคาประดิษฐ์ ประเภทหมอนวดสมุนไพร อำเภอศรีราชา

หลังจากเสร็จพิธี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทย และเครือข่าย เพื่อนำไปในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยได้รับเกียรติจากทีมนายแพทย์รุ่งวิทย์ เหราบัตย์ ประธานคณะกรรมการ Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221027112619360

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More