ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ติดตามและเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ติดตามและเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการมอบนโยบายการขับเคลื่อน ติดตามและเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง มอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 ให้แก่กลุ่มอาชีพบ้านศรีดอนมูล (กลุ่มน้ำมอญดีไซน์) และเยี่ยมชมแผนกนวดไทยเพื่อสุขภาพ แผนกเสื้อผ้าแฟชั่น ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดลำปาง โดยมี นางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ หัวหน่วยงาน พม.ลำปาง และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More