ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พาณิชย์จังหวัดแพร่แจ้ง การขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ต้องให้เป็นไปตามประกาศของ กจร.

พาณิชย์จังหวัดแพร่แจ้ง การขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ต้องให้เป็นไปตามประกาศของ กจร.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจาก นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดแพร่ หรือ กจร. แจ้งว่า ทางคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 13 พ.ศ 2565 เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 กำหนดให้ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุม และมอบหมายให้คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคา สินค้าและบริการ หรือ กจร. พิจารณาออกประกาศกำหนดมาตรการให้ต้องขออนุญาตขนย้าย หรือห้ามขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์เข้ามา หรือออกจากท้องที่ ที่มีการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อเป็นการป้องกันหรือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสไวด่างมิให้กระจายไปพื้นที่อื่น ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรเกิดความเสียหาย ปริมาณผลผลิตลดลง และส่งผลถึงต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสูงขึ้น

ดังนั้น การจะขนย้ายต้นพันธุ์มันสำปะหลังหรือท่อนพันธุ์มันสำปะหลังอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เข้ามาหรือออกจากท้องที่ จะต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือพาณิชย์จังหวัด หรือนายอำเภอแห่งท้องที่ ซึ่งทำการขนย้ายเข้ามา หรือออกนอกท้องที่นั้นๆ กรณีที่บุคคลได้รับหนังสืออนุญาตให้ขนย้ายเข้ามา หรือออกจากท้องที่ ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตขนย้ายเข้ามา หรือออกจากท้องที่อำเภอ และผู้ได้รับหนังสืออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ต้องขนย้ายให้ตรงตามชนิดต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ ปริมาณ ระยะเวลา สถานที่ และใช้ยานพาหนะที่มีหมายเลขทะเบียนตามที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตการขนย้าย รวมทั้งจะต้องนำหนังสืออนุญาตกำกับการขนย้ายไปด้วยทุกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ โทร. 05451118 ต่อ 110

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More