ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรม และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบกองทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัดสมุทรปราการ

โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารมหลวง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และพระราชเสนาบดี รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีผู้สมทบทุนทอดผ้าป่าฯเบื้องต้น จำนวน 1,092,389 บาท

ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร. 9) พระราชทานกำเนิดโครงการเพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรม และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ทุนเปรียญธรรม 6 – 9 ประโยค ทุนระดับอุดมศึกษาด้านพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก ทุนอบรมพระนักเทศน์ อบรมพระวิปัสสนาจารย์ และทุนอบรมพระธรรมจาริก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานพระปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตลอดมา
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/