ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กสร. เตือนนายจ้างจัดพักร้อนให้ลูกจ้างที่ทำงานครบหนึ่งปีพร้อมจ่ายค่าจ้าง

กสร. เตือนนายจ้างจัดพักร้อนให้ลูกจ้างที่ทำงานครบหนึ่งปีพร้อมจ่ายค่าจ้าง

กสร. เตือนนายจ้างจัดพักร้อนให้ลูกจ้างที่ทำงานครบหนึ่งปีพร้อมจ่ายค่าจ้าง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างให้จัดพักร้อนแก่ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีและต้องจ่ายค่าจ้าง พร้อมมอบหมายให้หน่วยปฏิบัติเร่งชี้แจงสถานประกอบกิจการในพื้นที่ให้เข้าใจและปฏิบัติตามให้ถูกต้อง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างให้จัดพักร้อนแก่ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีและต้องจ่ายค่าจ้าง พร้อมมอบหมายให้หน่วยปฏิบัติเร่งชี้แจงสถานประกอบกิจการในพื้นที่ให้เข้าใจและปฏิบัติตามให้ถูกต้อง
 นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วันทำงานโดยได้รับค่าจ้าง และให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน ในกรณีที่นายจ้างมิได้จัดให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจำปีหรือจัดให้ลูกจ้างหยุดน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง เสมือนว่านายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด ทั้งนี้ กรมได้มอบหมายให้หน่วยปฏิบัติ ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ดำเนินการชี้แจงกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้แก่นายจ้าง/ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกจ้างพึงได้รับ และนายจ้างจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องครอบคลุมทุกมิติ
 นายนิยมฯ กล่าวเพิ่มเติมต่อไปว่า หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้าง มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทร. 0 2660 2069 – 71 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More