ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กำชับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต้องถูกต้อง เชื่อถือได้ มีคุณภาพ ส่งถึงประชาชน

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กำชับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต้องถูกต้อง เชื่อถือได้ มีคุณภาพ ส่งถึงประชาชน

วานนี้ (4 พ.ย. 65) เวลา 13.30 น. นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และผู้บริหารในสังกัด สปข.3 ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง ณ ห้องประชุม สวท.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กำชับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถูกต้อง เชื่อถือได้ ไปถึงประชาชน และการเพิ่มคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดด้านการรับรู้ข่าวสาร อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้ได้รับฟัง แลกเปลี่ยนมุมมองประเด็นการผลิตคลิปวีดีโอ งบประมาณ บุคลากร ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน แนะแนวทางในการแก้ไข พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัดด้วย

ทั้งนี้ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ คือ “เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการเสนอแนะ นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาลและส่วนราชการต่าง ๆ และดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน มีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการ พัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย”

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More