ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สธ. เผยแนวทางขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ปี 66 เพิ่มประเด็นสร้างความรอบรู้และการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

สธ. เผยแนวทางขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ปี 66 เพิ่มประเด็นสร้างความรอบรู้และการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

สธ. เผยแนวทางขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ปี 66 เพิ่มประเด็นสร้างความรอบรู้และการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

.

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา ได้เน้น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การเข้าถึงยากัญชาที่มีคุณภาพของผู้ป่วย 2.การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 3.การคุ้มครองผู้บริโภค 4.การปกป้องกลุ่มเปราะบาง ส่วนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 นอกจากการขับเคลื่อนใน 4 ประเด็นเดิม จะเพิ่มเติมอีก 2 ประเด็นสำคัญ คือ การสร้างความรอบรู้ด้านกัญชา และการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

.

โดยแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขากัญชา เขตสุขภาพ สถาบันกัญชาทางการแพทย์ กองบริหารการสาธรณสุข และกรมวิชาการ คือ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมสุขภาพจิต จะร่วมกันทำการวิจัยเพื่อขยายกลุ่มโรค และเสนอเข้าสู่สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้นและไม่เสียค่าใช้จ่าย

.

การแพทย์แผนไทย สนับสนุนการใช้โดยเฉพาะในหน่วยปฐมภูมิ และปรับสถานะน้ำมันกัญชาสูตรอาจารย์เดชา ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จากบัญชี 3 มาเป็นบัญชี 1 เพื่อให้สามารถสั่งจ่ายได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาพบว่าใช้ได้ผลดี ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยของประชาชน

.

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้นำยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิมมาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้และยังคงประสิทธิผลในการรักษา ขณะที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศึกษาวิจัยลักษณะทางพันธุกรรมและเคมีของกัญชาสายพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์หลักที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองสายพันธุ์ ทำให้ไทยมีสายพันธุ์กัญชาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ

.

ส่วนการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะมี อสม. เป็นแกนนำเฝ้าระวังและให้ข้อมูลกัญชาที่ถูกต้องกับผู้ป่วย กรมการแพทย์และกรมสุขภาพจิต จะติดตามผลกระทบจากการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิด ผ่านฐานข้อมูลของกรมและของกระทรวงสาธารณสุข

.

อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานจะร่วมกันเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสมดุลของการใช้กัญชาทางการแพทย์และความปลอดภัยของประชาชน โดยจะเตรียมการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดประเทศต่อไป

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More