ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ในระหว่างวันที่  13 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ในระหว่างวันที่ 13 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ห้ามบินโดรนเข้าไปในพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ VT R1 Bangkok Ci

ห้ามบินโดรนเข้าไปในพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ VT R1 Bangkok City ในบริเวณรัศมีโดยรอบ 10 นอติคอลไมล์ (ประมาณ 19 กิโลเมตร) จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ความสูงตั้งแต่ 0 – 3,000 ฟุต จากพื้นดิน ในระหว่างวันที่  13 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจทำลายอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินจากภาคพื้นได้  ตามมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕

The operation of an unmanned aircraft in the category of remotely piloted aircraft is strictly prohibited in the restricted area of VT R1 Bangkok City, within 10 nautical miles (approximately 19 kilometers) of Victory Monument, from November 13 – 21, 2022. Any person who is in violation of the aforesaid provisions shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year or a fine not exceeding forty thousand baht or both, according to Section 78 (1) of the Air Navigation Act B.E. 2497 (1954) and its amendments. Also, the military officer shall have the power to destroy an aircraft from the ground, in accordance with Section 10 (3) of the Act on Treatment against Aircraft Committing Wrongful Acts B.E. 2553 (2010).

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/