ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ร่วมประชุมทบทวนอัตลักษณ์จังหวัด เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมายิ่งขึ้น

ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ร่วมประชุมทบทวนอัตลักษณ์จังหวัด เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมายิ่งขึ้น

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสุรเชษฐ์ สุทธิกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา พร้อมด้วย น.ส.นวพร ชัวชมเกตุ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนราธิวาส และ ตัวแทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ประกอบด้วย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจ ศอ.บต. และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมกันประชุมทบทวนอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อนำไปสู่การทำประชาสัมพันธ์ เชิญชวนและจูงใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสจังหวัดยะลามากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินโครงการเมืองรองต้องไปในปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง 55 จังหวัด และกระจายรายได้ไปสู่จังหวัดท่องเที่ยวรอง ตั้งแต่ปี 2562 โดยผลิตเอกสาร “Amazing Journey Go Local 55 เมืองรองของไทยต้องไปให้รู้” ต่อมาในปี 2564 ททท.สำนักงานนราธิวาส ได้มีการจัดประชุมเพื่อทบทวนและนำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดยะลา เพื่อนำมาสร้างเนื้อหา (Content) ให้เหมาะสมกับพื้นที่และนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย โดยผลการประชุมในปี 2564 ได้ข้อสรุปเรื่องอัตลักษณ์ของจังหวัดยะลา คือ “ผังเมืองงามจับตา ฮาลา-บาลาป่าใหญ่ ทะเลหมอกสวยจับใจ ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน”

ส่วนครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อทบทวนอัตลักษณ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในปี 2566 และสอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ของสำนักงานในปี 2566 ต่อไป

ผลการประชุม ยังคงรักษาอัตลักษณ์ส่วนใหญ่ไว้คงเดิม และเพิ่มไก่เบตงเข้าไป อีกหนึ่งอย่าง เพื่อให้เป็นตัวแทนความเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารการกินที่นอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม โดยมอบหมายให้สำนักงาน ททท. สำนักงานนราธิวาส นำไปปรับร้อยเรียงให้มีความไพเราะสวยงาม เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ดี

ส่วนเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว แม้ว่าจะไม่ได้ถูกกำหนดในอัตลักษณ์ แต่ทุกกิจกรรม ทุกสถานที่ และทุกสิ่งดีงาม ที่เป็นของจังหวัดยะลา ยังจะได้รับการส่งเสริมการทำประชาสัมพันธ์ตามปกติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ ได้รับรู้ถึงความสวยงามของจังหวัดยะลา และเดินทางมาท่องเที่ยวต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221109090921345

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More