ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และจังหวัดตราด ดำเนินโครงการ “แว่นตาสูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และจังหวัดตราด ดำเนินโครงการ “แว่นตาสูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

(9 พ.ย. 65) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการ “แว่นตาสูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เหล่ากาชาดจังหวัดตราด และจังหวัดตราด ร่วมกันจัดขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

นางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชกระแสรับสั่งต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิเด็ก เกี่ยวกับแว่นสายตาผู้สูงวัยว่า ยังไม่มีหน่วยงานใดช่วยดำเนินการให้เป็นไปพระราชประสงค์อย่างแม้จริง ทั้งนี้ ทรงเล็งเห็นว่า หากผู้สูงวัยต้องการเลี้ยงดูเด็ก แต่ตามองเห็นได้ไม่ชัดเจน จะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งหารือกับห้างแว่นท็อปเจริญ ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการดำเนินงานตรวจสายตา และประกอบแว่นแก่เด็กยากไร้ ในถิ่นทุรกันดาร จัดทำโครงการ“แว่นตาสูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ดำเนินการร่วมในการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เพื่อให้ผู้สูงวัยที่ยากไร้ ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งได้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างตอเนื่อง โดยการดำเนินโครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในการโดยขอให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ประสานภาคีเครือข่าย เข้ามาช่วยคัดกรองผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไปจำนวน 400 คน และมีปัญหาทางด้านสายตาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221109124334433

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More