ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.ลำปาง ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

จ.ลำปาง ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการและประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการ “ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2565” เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระสงฆ์ไทย

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำตัวแทนคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในจังหวัดลำปาง ตลอดจนตัวแทนประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ผู้จิตเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เชิญผ้าไตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำพิธีทอดผ้าป่านำถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ พระอารามหลวงที่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งทางจังหวัดลำปางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำผ้าไตรพระราชทานจัดพิธีทอดผ้าป่าหาทุนสมทบสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด พระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาช่วยส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระสงฆ์ไทย

โดยการนี้จังหวัดลำปางได้รับภาระจัดพิธีทอดผ้าป่า ร่วมสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งได้ทำการจัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีขึ้นทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง โดยการทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีจากพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 8 รูป ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าไตรพระราชทานและร่วมเป็นองค์รับพิจารณาองค์ผ้าป่าสามัคคี

ทั้งนี้ สำหรับการทอดถวายผ้าป่าสามัคคีดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดลำปางได้จัดทำขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม และเพื่อเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการดำเนินงานสนองตอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการจัดตั้งกองทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อร่วมสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เป็นกองทุนในการช่วยเหลือสนับสนุน สืบสาน รักษา และต่อยอด มูลนิธิทุนเล่าเรียนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีทุนสำหรับช่วยเหลือพระสงฆ์-สามเณร ให้สามารถได้รับการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม และพระพุทธศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามพระราชปณิธานแห่งพระบรมชนกนาถสืบไป และนอกเหนือจากการนำรายได้ร่วมสมทบเป็นทุนสนับสนุนในกองทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยแล้ว ยังเพื่อต้องการให้การจัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีเป็นกิจกรรมสื่อกลาง ในการส่งเสริมสร้างความมั่นคงในศรัทธาพระพุทธศาสนา ให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยในจังหวัดลำปางได้ร่วมกันทำบุญ บริจาคทาน ทำความดี เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยในครั้งนี้กองทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดลำปาง ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ พ่อค้า คหบดี องค์กรภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำบุญบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนฯ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 1,001,800 บาท ซึ่งเงินรายได้จากการรับบริจาคทั้งหมด ทางกองทุนฯ จะได้นำไปสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์-สามเณรของจังหวัดลำปางต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More