ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะใหม่จาก CAAT

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะใหม่จาก CAAT

นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่ง

นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) มอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบใบรับรองฯ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

เนื่องจาก CAAT  ได้ออกข้อกำหนด ฉบับที่ 14 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 และปรับปรุงกฎ ระเบียบ มาตรฐาน กระบวนการออกใบรับรองฯ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อแนะนำของ ICAO ดังนั้น CAAT จึงต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะใหม่ (Re-certification) ให้แก่ผู้ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะก่อนวันที่ข้อกำหนดของ CAAT ฉบับที่ 14 มีผลใช้บังคับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ได้รับใบรับรองฯ สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานสนามบินที่ CAAT ได้กำหนดขึ้น

ทอท. เป็นผู้ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากกรมการบินพลเรือน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ในการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ จะต้องได้รับการรับรองตามกระบวนการที่ระบุในประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะใหม่ (Public Aerodrome Re-certification) พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการพิจารณาด้วยกระบวนการตามมาตรฐานสากล โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็น 2 สนามบินแรกที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะใหม่ ตามประกาศฯ ดังกล่าว และสามารถยืนยันได้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ของ ทอท.

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/