ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดยะลา เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดก๊าซเรือนกระจก

จังหวัดยะลา เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดก๊าซเรือนกระจก

วันนี้ 9 พ.ย.65 ที่ห้องประชุมศรียะลา ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา นายกเทศบาล อบต. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามเป้าหมายที่วางไว้

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยการขึ้นทะเบียนของโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายครบทุกหลังคาเรือน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.ให้แล้วเสร็จครบ 100% ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ ที่ประชุมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ พร้อมทำความเข้าใจเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ว่าเป็นการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปหลุมฝังกลบ และลดการเกิด ก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน การย่อยสลายขยะอินทรีย์ในถังขยะเปียกให้กลายเป็นปุ๋ยที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และผลประโยชน์อีกด้วย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221109131559449

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More