ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT และ CAAi ประชุม Project Mobilisation Meeting เพื่อเริ่มดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาในการสนับสนุนการใช้บังคับกฎระเบียบด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย (Consultants for Supporting the Implementation of the Thailand Civil Aviation Regulations (TCARs) in the Kingdom of Thailand)

CAAT และ CAAi ประชุม Project Mobilisation Meeting เพื่อเริ่มดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาในการสนับสนุนการใช้บังคับกฎระเบียบด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย (Consultants for Supporting the Implementation of the Thailand Civil Aviation Regulations (TCARs) in the Kingdom of Thailand)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา CAAT และบริษัท C

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา CAAT และบริษัท CAA International Limited (CAAi) จัดการประชุม Project Mobilisation Meeting : Opening Meeting ร่วมกันเพื่อเริ่มดำเนินการตามโครงการ Consultants for Supporting the Implementation of the Thailand Civil Aviation Regulations (TCARs) in the Kingdom of Thailand ที่ CAAT ได้จ้าง CAAi เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยในการประชุมได้มีการนำเสนอที่มาของโครงการที่ต่อเนื่องมาจากโครงการสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรองและกระบวนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และนำเสนอเป้าหมายของโครงการที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบกฎหมายการบินพลเรือนของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางและวิธีการทำงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่
1. การเตรียมความพร้อมของ CAAT  
2. การเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และ
3. การติดตามผลโครงการ ตลอดจนการระบุสิ่งที่ต้องดำเนินการร่วมกันระหว่าง CAAT และ CAAi เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปยังมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการกำหนดงานที่จะต้องเริ่มดำเนินการต่อไปหลังจากการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ โครงการ Consultants for Supporting the Implementation of the Thailand Civil Aviation Regulations (TCARs) in the Kingdom of Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการเปลี่ยนผ่านกฎระเบียบด้านการบินจากระบบเดิมไปสู่กฎระเบียบในรูปแบบ Thailand Civil Aviation Regulations (TCARs) ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองด้านความปลอดภัยการบินพลเรือนระบบใหม่ที่มีความเป็นสากล สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีระบบ ภายใต้โครงการที่จะดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากร CAAT ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายระบบใหม่ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และการสร้างความรู้และความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียในภาคอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้สามารถใช้บังคับกฎหมายในระบบ TCARs ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/