ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พร้อมร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมการบินของไทย

CAAT ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พร้อมร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมการบินของไทย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  คณะกรรมาธิการการคมนาคม ว

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ นำโดยพลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) โดยมี นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ นายกลศ เสนาลักษณ์       ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมและผู้ประจำหน้าที่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก CAAT ให้การต้อนรับและร่วมหารือในประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลอุตสาหกรรมการบินของไทย ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแล ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนาการบินพลเรือนของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เช่น การติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น

อีกทั้ง คณะอนุกรรมาธิการ ฯ ยังได้ร่วมหารือพร้อมให้คำแนะนำกับคณะผู้บริหาร CAAT เกี่ยวกับสถานการณ์และกระบวนการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินของไทยเพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลฯ การบินพลเรือนของประเทศมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/