ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT ชี้แจงประเด็นค่าโดยสารแพงในช่วงหยุดยาว

CAAT ชี้แจงประเด็นค่าโดยสารแพงในช่วงหยุดยาว

จากกรณีที่มีข่าวค่าโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ไปกล

จากกรณีที่มีข่าวค่าโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ไปกลับ มีราคาแพง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ขอชี้แจงว่าในการกำกับค่าโดยสารเส้นทางภายในประเทศจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าโดยสารและค่าระวางสำหรับอากาศยานขนส่งในเส้นทางบินภายในประเทศ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการกำกับดูแลค่าโดยสารที่เป็นอัตราขั้นสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ค่าโดยสารสูงจนเกินไป โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการเดินทางสูง โดยผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเพดานราคาในแต่ละเส้นทางได้ที่เว็บไซต์  https://www.caat.or.th/th/archives/36895

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามและตรวจสอบค่าโดยสารสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศที่ผ่านมา พบว่า อัตราค่าโดยสารสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สำรองที่นั่ง
ก่อนวันเดินทาง และ/หรือช่วงวันหยุดระยะยาวเป็นสำคัญ ดังนั้น ในช่วงเวลาที่มีปริมาณความต้องการเดินทางน้อย เป็นเหตุให้ค่าโดยสารถูกลงเช่นเดียวกัน
ซึ่งเป็นไปตามกลไกของตลาด ขณะที่ราคาค่าโดยสารที่ปรากฎตามที่เป็นข่าว เป็นการซื้อ ณ วันเดินทางและเดินทางกลับหลังช่วงหยุดยาว จึงทำให้ค่าโดยสารสูงกว่าราคาจองซื้อล่วงหน้า ทั้งนี้ CAAT จะดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการจำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินต่าง ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างเร่งด่วนต่อไป
ซึ่งหากพบว่าสายการบินใดจำหน่ายบัตรโดยสารราคาเกินกว่าเพดานค่าโดยสารที่ได้รับอนุมัติไว้ CAAT จะดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที

นอกจากนี้ CAAT ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่ตรวจสอบพบว่าได้ซื้อบัตรโดยสารราคาสูงกว่าเพดานที่กำหนด สามารถแจ้งมายังระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนของ CAAT
ที่ https://www.caat.or.th/complaint/ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/