ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จัดการสัมมนา ผู้ทดสอบภาคปฏิบัติพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ (Designated Air Traffic Controller Assessor หรือ DATCA) ประจำปี 2565 ให้กับ DATCA จากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AEROTHAI)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จัดการสัมมนา ผู้ทดสอบภาคปฏิบัติพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ (Designated Air Traffic Controller Assessor หรือ DATCA) ประจำปี 2565 ให้กับ DATCA จากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AEROTHAI)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเท

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จัดสัมมนาผู้ทดสอบภาคปฏิบัติพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ ประจำปี 2565 ให้กับผู้ทดสอบภาคปฏิบัติพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (Aeronautical Radio of Thailand Co.,LTD) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ จาก CAAT ให้แก่ผู้ดำเนินการทดสอบภาคปฏิบัติพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปอย่างมีมาตรฐานรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ระหว่าง CAAT กับผู้เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำความรู้จากการสัมมนาไปประยุกต์และพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมกันนี้ได้มอบใบสำคัญแต่งตั้งผู้ทดสอบภาคปฏิบัติพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.นางดาริกา เลิศล้ำ ใบสำคัญแต่งตั้งเลขที่ DATCA PEL009 2.นายรังสรรค์ ราวีศรี ใบสำคัญแต่งตั้งเลขที่ DATCA PEL010 3.นางอุมาพรรณ พรหมเสนา ใบสำคัญแต่งตั้งเลขที่ DATCA PEL011 4.นายเขตร์ กิติศิริ ใบสำคัญแต่งตั้งเลขที่ DATCA PEL012

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/