ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT News 26 / 2565 : CAAT ชี้แจงกรณีเที่ยวบินของสายการบินไทยเวียตเจ็ทที่ปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์

CAAT News 26 / 2565 : CAAT ชี้แจงกรณีเที่ยวบินของสายการบินไทยเวียตเจ็ทที่ปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์

CAAT NEWS ฉบับที่ 26 / 2565 วันที่ 3 ธันวาคม 2565

CAAT NEWS ฉบับที่ 26 / 2565

วันที่ 3 ธันวาคม 2565

CAAT ชี้แจงกรณีเที่ยวบินของสายการบินไทยเวียตเจ็ทที่ปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์
 
จากกรณีที่ปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์กรณีเที่ยวบินของสายการบินไทยเวียตเจ็ทล่าช้าและยกเลิกเที่ยวบินเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 จำนวน 3 เที่ยวบิน และมีกรณีผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งของเครื่องบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยและการดูแลผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งสายการบินต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553 จึงได้เชิญผู้แทนสายการบินไทยเวียตเจ็ท เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว โดยจากการตรวจสอบ CAAT ขอชี้แจงข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้

1.สายการบินไทยเวียตเจ็ทชี้แจงว่า มีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว เนื่องจากการล่าช้าสะสมต่อเนื่องของการให้บริการภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติการบินได้ทันก่อนกำหนดเวลาประกาศปิดสนามบินในเวลา 00.00 น. เพื่อซ่อมทางวิ่งของท่าอากาศยานภูเก็ต 

2.เที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากการล่าช้าจนต้องยกเลิกเที่ยวบิน ได้แก่ 1. เที่ยวบิน VZ 2304 เส้นทาง สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต 2. เที่ยวบิน VZ 2305 เส้นทาง ภูเก็ต-สุวรรณภูมิ 3. เที่ยวบิน VZ 309 เส้นทาง ภูเก็ต-สุวรรณภูมิ (ระบุรายละเอียดด้วยว่าเที่ยวบิน 2304 ยกเลิกเพราะจะไปไม่ทัน ทำให้เที่ยวบิน 2305 ซึ่งเป็นเที่ยวกลับต้องยกเลิกไปด้วย และเที่ยวบิน 309 ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่มีปัญหาผู้โดยสารเกิน สุดท้ายตัองยกเลิกเพราะสาเหตุอะไร)

3.สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้ดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553 ดังนี้ การจัดอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนจัดหาที่พักให้กับผู้โดยสารทั้งที่กรุงเทพและภูเก็ต ทั้งนี้สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้เสนอการดูแลผู้โดยสารด้วยการคืนเงินค่าโดยสาร หรือ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้แก่ผู้โดยสารให้สามารถเดินทางได้ในช่วงเช้าของวันที่ 2 ธันวาคม 2565 หรือตามวันที่ผู้โดยสารต้องการ นอกจากนี้สายการบินได้จ่ายค่าชดเชยในรูปแบบของเงินสด 1,200 บาท หรือ Travel Voucher มูลค่า 1,500 บาท

4.สำหรับประเด็นการมีผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งของเครื่องบินซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยนั้น CAAT ได้สั่งการให้สายการบินไทยเวียตเจ็ทชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้ CAAT ดำเนินการตรวจสอบต่อไป
 
ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินไทยเวียตเจ็ท เพื่อแจ้งความประสงค์และขอรับค่าชดเชยได้โดยตรง แต่หากมีข้อขัดข้องสามารถร้องเรียนได้ที่ www.caat.or.th/complaint CAAT จะตรวจสอบหลักฐานการดูแลผู้โดยสารของสายการบินในทุกเที่ยวบิน หากตรวจสอบพบว่า มีการปฎิบัติที่ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคมฯ หรือมีผู้โดยสารร้องเรียนว่าไม่ได้รับการดูแล จะถูกพิจารณาความผิดและดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. การเดินอากาศฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/