ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT ชี้แจงกรณีเที่ยวบินของสายการบินไทยเวียตเจ็ทที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์

CAAT ชี้แจงกรณีเที่ยวบินของสายการบินไทยเวียตเจ็ทที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์

  จากกรณีที่ปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์กรณีเที่

 

จากกรณีที่ปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์กรณีเที่ยวบินของสายการบินไทยเวียตเจ็ทล่าช้าและยกเลิกเที่ยวบินเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 จำนวน 3 เที่ยวบิน และมีกรณีผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งของเครื่องบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยและการดูแลผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินล่าช้าและยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งสายการบินต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553 จึงได้เชิญผู้แทนสายการบินไทยเวียตเจ็ท เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว โดยจากการตรวจสอบ CAAT ขอชี้แจงข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้

1. สายการบินไทยเวียตเจ็ทชี้แจงว่า มีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว เนื่องจากการล่าช้าสะสมต่อเนื่องของการให้บริการภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติการบินได้ทันก่อนกำหนดเวลาประกาศปิดเพื่อซ่อมทางวิ่งของท่าอากาศยานภูเก็ต ในเวลา 23.30 น.

2. การล่าช้าสะสมนั้นทำให้เที่ยวบิน VZ2304 ที่บินจากกรุงเทพฯ ไปยังภูเก็ตต้องยกเลิก และส่งผลต่อเนื่องให้เที่ยวบินขากลับจากภูเก็ตคือ VZ2305 ต้องถูกยกเลิกไปด้วย สายการบินจึงขอย้ายผู้โดยสารจากเที่ยวบิน VZ2305 ที่มีความจำเป็นต้องต่อเครื่องมาขึ้นเครื่องของเที่ยวบิน VZ309 ซึ่งกำลังจะออกจากทางภูเก็ต อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนการถ่ายโอนผู้โดยสารนั้น มีความผิดพลาดทำให้ออกที่นั่งซ้ำกันจึงเป็นเหตุให้เกิดจำนวนผู้โดยสารเกินตามที่เป็นข่าว ทำให้เที่ยวบิน VZ309 ต้องย้อนกลับมาที่ gate เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และท้ายสุดไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเกินเวลาจึงต้องยกเลิกเที่ยวบิน VZ309 ด้วย

3. สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้ดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553 โดยการจัดอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนจัดหาที่พักให้กับผู้โดยสารทั้งที่กรุงเทพและภูเก็ต ทั้งนี้สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้เสนอการดูแลผู้โดยสารด้วยการคืนเงินค่าโดยสาร หรือ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้แก่ผู้โดยสารให้สามารถเดินทางได้ในช่วงเช้าของวันที่ 2 ธันวาคม 2565 หรือตามวันที่ผู้โดยสารต้องการ นอกจากนี้สายการบินได้จ่ายค่าชดเชยในรูปแบบของเงินสด 1,200 บาท หรือ Travel Voucher มูลค่า 1,500 บาท

4. สำหรับประเด็นการมีผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งของเครื่องบินซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยนั้น CAAT ได้สั่งการให้สายการบินไทยเวียตเจ็ทชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้ CAAT ดำเนินการตรวจสอบต่อไป

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินไทยเวียตเจ็ท เพื่อแจ้งความประสงค์และขอรับค่าชดเชยได้โดยตรง แต่หากมีข้อขัดข้องสามารถร้องเรียนได้ที่ www.caat.or.th/complaint

CAAT จะตรวจสอบหลักฐานการดูแลผู้โดยสารของสายการบินในทุกเที่ยวบิน หากตรวจสอบพบว่ามีการปฎิบัติที่ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคมฯ หรือมีผู้โดยสารร้องเรียนว่าไม่ได้รับการดูแล จะถูกพิจารณาความผิดและดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. การเดินอากาศฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

CAAT News ฉบับที่ 26/2565

วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565

กองสื่อสารองค์กร

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/