ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“อลงกรณ์” เปิดงานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022)

“อลงกรณ์” เปิดงานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022)

“อลงกรณ์” เปิดงานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022)

“อลงกรณ์” เปิดงานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022) “Soils, where food begins : อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” ชวนประชาชนเที่ยวงาน 4 – 7 ธันวาคมนี้

 

 

“อลงกรณ์” เปิดงานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022) “Soils, where food begins : อาหารก่อกำเนิด         เกิดจากดิน” ชวนประชาชนเที่ยวงาน 4 – 7 ธันวาคมนี้

              นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022) “Soils, where food begins: อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” และมอบรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ให้กับผู้ชนะรางวัล โดยมี นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯและส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนเข้าร่วม ว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร        ผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและยอมรับไปทั่วโลก โดยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)”                 เป็นพระองค์แรกของโลกต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลกและบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้

                 ขณะเดียวกันหลังการประชุม APEC ที่รัฐบาลไทยได้เป็นเจ้าภาพที่ผ่านมา ประเทศทั่วทุกภูมิภาคต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิกฤติความมั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Model เข้ามาขับเคลื่อนเป็นหลักในการพัฒนาสู่ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals: SDGs) สำหรับการจัดงานวันดินโลกกระทรวงเกษตร ฯ ถือเป็นวาระของการรณรงค์ความสำคัญของดินที่เป็นปัจจัยหลักในการผลิตภาคเกษตร เป็นแหล่งกำเนิดปัจจัย 4 และเป็นทรัพยากรที่เมื่อใช้ไปแล้ว หากไม่มีการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีจะเกิดการเสื่อมโทรม และการฟื้นฟูให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ต้องใช้เวลานับพันปีจึงจำเป็นที่      ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ช่วยรักษาทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และเป็นรากฐานการผลิตทางการเกษตรที่ส่งผลให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน ตามเป้าหมายของการขจัดความอดอยากหิวโหย (Zero hunger) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

          สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการดินโลกนิทรรศการ“มหัศจรรย์พืชพันธุ์ จากดินทั่วถิ่นไทย” จัดแสดงความหลากหลายของทรัพยากรดิน และพืชอาหารทั่วประเทศไทยนิทรรศการมีชีวิต แสดงแปลงองุ่นและเสาวรสปลอดภัย แปลงผักบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง แปลงข้าวสรรพสี สตรอเบอร์รี่ และกะหล่ำปลี พืชผัก 4 ภาค นิทรรศการนวัตกรรมและเกษตรอัจฉริยะ นิทรรศการวิชาการผลิตผลเกษตรที่สูงเสวนาระดับนานาชาติ เสวนาหมอดินอาสา ฐานเรียนรู้ด้านการปรุงดิน เรื่องอนุรักษ์ดินและน้ำกิจกรรมประกวดแข่งขันต่าง ๆ อาทิ ประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพจากดิน แข่งขันจัดกระเช้าพืชผัก/ผลไม้อินทรีย์แข่งขันทำอาหารเป็นต้น กิจกรรมเดินเทรล เช็คอินกับสัญลักษณ์วันดินโลกขนาดใหญ่ พร้อม “ชิม ช้อป ชา กาแฟ ชนเผ่า” และร้านค้าผลผลิตจากเกษตรกร ขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศได้เข้าร่วมงานวันดินโลก ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามซึ่งโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกิจกรรมที่มาพร้อมความสนุกสนานอีกมากมาย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เพจ Facebook กรมพัฒนาที่ดิน เพจ Facebook World Soil Day วันดินโลก หรือโทร 1760

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More